Nacházíte se: Kontakty

Pravidla užívání serveru Teenmag.cz

1. Uživatelem serveru Teenmag.cz (dále jen Server) je každá osoba, která server používá. Při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto pravidlům.

2. Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl a také škody způsobené správci Serveru. Server nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

3. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Pravidlech uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla bez povolení provozovatele Serveru. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Pravidlům. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí využivat služeb serveru k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez povolení provozovatele Serveru, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných provozovatele Serveru.

4. Veškeré zveřejněné informace uvedené v profilu uživatele může uživatel kdykoli změnit, případně požádat o zrušení profilu a jeho úplné vymazání z databáze. Uživatel nemusí zveřejňovat žádné kontaktní informace, při registraci musí uvést pouze e-mail, který však nemusí zveřejňovat. Tento e-mail

5. Uživatel bere na vědomí, že informace, které dobrovolně poskytne vložením na Server mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

6. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je provozovatel Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Provozovatel nebo jím pověřený obchodní zástupce má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů Serveru nebo provozovatel. Stejně tak můžu zasílat tato sdělení uživatelům prostřednictvím vzkazů. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu – spam. O nezasílání těchto e-mailů může uživatel kdykoli požádat. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím provozovateli Serveru následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek.

7. Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat a předávat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

8. Provozovatel Serveru je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s provozovatelem Serveru, nebo proti němu; aby byla chráněna či bráněna práva provozovatele Serveru; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Sprovozovatelem Serveru, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

9. Provozovatel Serveru neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Provozovatel Serveru nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami ani za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru.

10. Provozovatel Serveru je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

11. Provozovatel Serveru je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto pravidel. Změna pravidel je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění pravidel. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění pravidel. Je také povinen se seznamovat se změnami pravidel. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami pravidel bez výhrad souhlasí.

12. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto pravidel mohou uživatelé zasílat pomocí kontaktů uvedených pod odkazem KONTAKT v patičce stránky.

13. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.